SotD: Fast Freight (photo)

The Kingston Trio Debut Album

The Kingston Trio Debut Album.