Dark Vegas (photo)

Vegas, The Flamingo, sparklified

Vegas, The Flamingo, sparklified.