Achromat Photowalk (photo)

Achromat lens take on light-wrapped tree

Achromat lens take on light-wrapped tree.