CL XXIV: Autumn Drama (photo)

November mountains over Howe Sound

November mountains over Howe Sound.