CL XVII: Faraways (photo)

Faraway mountains

Faraway mountains.