CL XII: Far Away (photo)

Faraway Mountains around Howe Sound 3

Faraway Mountains around Howe Sound 3.