CL XII: Far Away (photo)

Faraway Mountains around Howe Sound 2

Faraway Mountains around Howe Sound 2.