CL XII: Far Away (photo)

Faraway Mountains around Howe Sound 1

Faraway Mountains around Howe Sound 1.