Series 9 (photo)

Tone-arm mounting detail, Simon Yorke Designs Series 9

Tone-arm mounting detail, Simon Yorke Designs Series 9.