Korean Turquoise, Trillium Pink (photo)

Two white trillium flowers

Two white trillium flowers.