Tianjin (photo)

View from Huangyaguan Great Wall

View from Huangyaguan Great Wall.