Fujifilm X-T30 (photo)

People on Gubeikou Great Wall Tower

People on Gubeikou Great Wall Tower.