Sinking the Annapolis (photo)

The Annapolis sinking

The Annapolis sinking.