Sinking the Annapolis (photo)

The Annapolis, prior to sinking

The Annapolis, prior to sinking.