Ten MOA Faces (photo)

White shiny head with tuft, UBC MOA

White shiny head with tuft, UBC MOA.