Those Skies Again (photo)

Prairie barn at sunset

Prairie barn at sunset.