Royal Sunset Again (photo)

Sunlit Royal Sunset rose blossoms

Sunlit Royal Sunset rose blossoms.