FotD: May 14 Icelandic (photo)

Icelandic poppy blossom

Icelandic poppy blossom.