People in Tokyo (photo)

Yasuda, Daiji Hirata, Masashi Yoshitake, Horishi Ogawa

Yasuda, Daiji Hirata, Masashi Yoshitake, Horishi Ogawa.