People in Tokyo (photo)

Yoshikatsu Kida, Pina Hirano, Ms Ogawa

Yoshikatsu Kida, Pina Hirano, Ms Ogawa.